Regluverk

Fjölmargar reglur gilda um rekstur lífeyrissjóðs, svo sem lög, reglugerðir, samþykktir, reglur settar af Fjármálaeftirliti og reglur sem sjóðurinn hefur sjálfur sett sér í starfsemi sinni. Reglur sem sjóðurinn hefur sjálfur sett sér eru ýmist reglur sem honum ber að setja í samræmi við lög eða önnur opinber fyrirmæli, eða reglur sem stjórn sjóðsins hefur sett til að formfesta starfsemi hans og skilgreina ábyrgðarsvið og heimildir starfsmanna.

 

Skipurit

 

Siðareglur

Meginhlutverk Stapa lífeyrissjóðs er að móttaka iðgjöld, ávaxta þau, greiða út lífeyri og veita sjóðfélögum góða þjónustu. Starfsmenn og stjórn sjóðsins gera sér ljósa þá ábyrgð sem fylgir því að varsla fjármuni í eigu sjóðfélaga og úrskurða um réttindi þeirra. Til að sinna því hlutverki hefur stjórn sjóðsins samþykkt siðareglur sem gilda fyrir starfsmenn og eftir atvikum stjórnarmenn. Reglurnar lýsa þeim kröfum sem sjóðurinn gerir til starfsmanna sinna og stjórnarmanna í þessu efni en þær ber að skoða með öðrum reglum, verkferlum og starfslýsingum sem gilda um starfsemi sjóðsins.

Hér má nálgast siðareglur Stapa

Hæfi lykilstarfsmanna

Lykilstarfsmaður er einstaklingur, annar en framkvæmdastjóri, sem gegnir mikilvægu starfi og hefur umboð til að taka ákvarðanir sem geta haft áhrif á framtíðarþróun og afkomu lífeyrissjóðsins. Stjórn Stapa lífeyrissjóðs metur hvaða starfsmenn lífeyrissjóðsins teljast vera lykilstarfsmenn. 

Hér má nálgast regur um hæfi lykilstarfsmanna

Starfsreglur stjórnar

Hér má nálgast starfsreglur stjórnar

Starfskjarastefna

Starfskjarastefna Stapa lífeyrissjóðs tekur mið af þeim reglum sem settar hafa verið um hlutafélög í ákvæðum 79. gr. laga nr. 2/1995. Starfskjarastefnan byggir á meginreglum um góða stjórnarhætti og hefur það að markmiði sjóðurinn hafi ávallt á að skipa góðu og traustu starfsliði. Með því móti vill sjóðurinn treysta þá viðleitni sína að hann veiti framúrskarandi þjónustu, hafi hagsmuni sjóðfélaga ávallt að leiðarljósi og að ætíð sé beitt vönduðum og faglegum vinnubrögðum í allri starfsemi hans. 

Hér má nálgast starfskjarastefnu Stapa

Persónuverndarstefna Stapa

Til að Stapi lífeyrissjóður geti uppfyllt skyldur sínar og hlutverk sem lífeyrissjóður er honum nauðsynlegt að afla persónuupplýsinga og vinna með þær. Um slíka vinnslu gilda lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Stapi kappkostar að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í lögum um persónuvernd við alla öflun og vinnslu persónuupplýsinga sem þörf er á í starfsemi sjóðsins. Persónuverndarstefnunni er ætlað að upplýsa um þær persónuupplýsingar sem sjóðurinn safnar, með hvaða hætti hann nýtir slíkar persónuupplýsingar og hverjir fá aðgang að upplýsingunum. 

Hér má nálgast persónuverndarstefnu Stapa

Upplýsingagjöf um áhættu tengda sjálfbærni

Áhætta tengd sjálfbærni er atburður eða ástand á sviði umhverfismála, félagsmála eða stjórnarhátta sem gæti, ef hann gerist, haft raunveruleg eða hugsanleg veruleg neikvæð áhrif á virði fjárfestingar.

Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laga nr. 25/2023 um upplýsingagjöf um sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar ber lífeyrissjóðum að birta á heimasíðum sínum, tilteknar upplýsingar varðandi sjálfbærni í tengslum við fjárfestingarákvarðanir sínar, sem nánar er kveðið á um í 3.- 5. gr. reglugerðar ESB 2019/2088 (SFDR - reglugerðin).

1. Hvernig er áhætta tengd sjálfbærni felld inn í fjárfestingarákvarðanatökuferli Stapa sbr. 3. gr. SFDR?

Áhætta tengd sjálfbærni hefur hingað til ekki verið innfelld í fjárfestingarákvarðanatökuferli Stapa með beinum hætti. Hins vegar byggja viðmið Stapa um ábyrgar fjárfestingar meðal annars á grunngildum laga á sviði umhverfisþátta og alþjóðlegum sáttmálum um sama efni sem Ísland er aðili að. Stapi hefur undirritað viljayfirlýsingu um fjárfestingar í þágu sjálfbærrar uppbyggingar þar sem m.a. er lýst yfir að sjóðurinn taki tillit til alþjóðlegra skuldbindinga Íslands og þeirra viðmiða sem stjórnvöld hafa sett sér, t.a.m. markmið Parísarsamkomulagsins og heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Þá hefur Stapi einnig undirritað viljayfirlýsingu um fjárfestingar í verkefnum sem tengjast hreinni orku og öðrum umhverfisvænum lausnum til ársins 2030 í samstarfi við Climate Investment Coalition (CIC). Með yfirlýsingunni staðfesti sjóðurinn vilja sinn til að auka grænar fjárfestingar og styðja við markmið um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu í samræmi við Parísarmarkmiðið. Í tengslum við samstarfið við CIC setti Stapi markmið um að hlutfall grænna eigna verði 7% af heildareignum sjóðsins árið 2030.

2. Neikvæð áhrif fjárfestingarákvarðana á sjálfbærniþætti sbr. 4. mgr. SFDR (e. Principal Adverse Impacts (PAI))

Stapi tekur ekki sérstaklega tillit til neikvæðra áhrifa fjárfestingarákvarðana á sjálfbærniþætti. Innan sjóðsins er hins vegar unnið að því að greina áhrif eignasafnsins á skilgreinda sjálfbærniþætti (PAI) svo unnt sé að upplýsa hvaða áhrif fjárfestingar sjóðsins hafa á þá. Stefnt að því að vinnu við þá greiningu verði lokið árinu 2024 og niðurstöður hennar verði birtar í kjölfarið.

3. Er áhætta tengd sjálfbærni felld inn í starfskjarastefnu Stapa sbr. 5. gr. SFDR?

Áhætta tengd sjálfbærni er ekki sérstaklega innfelld í gildandi starfskjarastefnu sjóðsins. Sú stefna styður hins vegar að mati stjórnar við að starfsmenn horfi til sjónarmiða um sjálfbærniáhættu í störfum sínum. Starfskjarastefna Stapa er uppfærð og endurskoðuð árlega og lögð fyrir ársfund til staðfestingar. Stjórn stefnir að því að á ársfundi sjóðsins 2024 verði starfskjarastefna uppfærð með skýrum hætti með tilliti til krafna sem fram koma í 5. gr. SFDR.